Elena Drabiková – Erika Fecková Škrabuľáková   Abstract In the present paper we describe the usage of Graph Theory tools for monitoring and controlling of economic tasks. Graph Theory provides a basis for general network analysis and decision making. Regulation of the comprehensive economic processes by network analysis is highly relevant and effective. The fundamental […]

Read More →

Emília Balážová   Abstrakt Článok sa zameriava na hodnotenie vývoja dodávok dreva na domáci trh a hodnotenie vývoja vývozu drevnej hmoty zo Slovenskej republiky v období rokov 2005 – 2013. Okrem toho sa v článku hodnotí vývoj zamestnanosti v lesnom hospodárstve a súvisiacich odvetviach v Slovenskej republike, resp. vývoj nezamestnanosti v lesníctve a ťažbe dreva a […]

Read More →

Erika Loučanová – Martina Kalamárová   Abstrakt Prvú etapu akéhokoľvek inovačného procesu predstavuje generovanie inovačných nápadov, čiže invencií. Tie môžu prameniť z vnútorného ako aj z vonkajšieho prostredia podniku, na základe čoho väčšina autorov zväčša člení zdroje nápadov na interné a externé. Avšak v súčasnosti pri niektorých zdrojoch invencií nastáva problém s ich zaradením do interných alebo externých zdrojov a preto […]

Read More →

MARKETING PRESENTATION OF SLOVAKIA AS A DESTINATION THROUGH SACR IN SELECTED PERIOD   Kristína Šamborská – Daniela Matušíková –  Patrycja Żegleń   Abstrakt Cieľom krajín, ktoré majú záujem stať sa cieľovými destináciami cestovného ruchu, je byť známe nielen pre domáce obyvateľstvo, ale najmä v zahraničí. Z tohto dôvodu zohráva marketing nezastupiteľnú úlohu na prezentáciu krajiny a jej možností. […]

Read More →

Miroslava Knapková   Abstrakt Podnikateľské vzťahy predstavujú najširší okruh vzťahov, do ktorých obchodné spoločnosti v rámci svojej činnosti vstupujú. Napriek tomu, že sa pojem podnikateľské vzťahy používa často a v rôznych súvislostiach, jeho vymedzenie nie je jednoznačné. Na Slovensku neexistuje legálna definícia podnikateľských vzťahov. Taktiež ekonómovia vymedzujú podnikateľské vzťahy rôznym spôsobom. Cieľom tohto príspevku je vymedziť podnikateľské vzťahy […]

Read More →

Adela Klepáková – Lyubomir Pironkov –  Maria Manolova – Volodymyr Kosheliev – Fernando Gonzalez – Nikolay Geraskin – Pedro Dieguez Porras – Marinela Ilieva – Attila Kiss   Education, training and maintenance of competencies i.e. knowledge management in engineering and sciences is a cornerstone in Europe’s vision for the development of safe nuclear energy. Within European […]

Read More →

Zuzana Tekulová – Marián Králik – Zuzana Chodasová Abstract: The paper is focused on managerial tool – benchmarking, explains its basic mission as the process of comparing one’s business processes and performance metrics to industry bests or best practices from other industries. Dimensions typically measured are quality, time and cost. In the process of best […]

Read More →

Monika Musiał-Malago’   Abstract: The demographic potential and its structure is an important factor of the socialeconomics development of the country, including the cities. Economic transformations in Poland which took place in the end of 20th century had an impact on the growth of population and changes in population’s structure age. The aim of the […]

Read More →

Vladimír Jerz   Abstrakt: Článok pojednáva o teoretických predpokladoch a praktických možnostiach pri využívaní simulačných metód a postupov v rámci procesného manažmentu. Úvahy vychádzajú zo skutočnosti, že dynamický systém, ktorý býva objektom skúmania a riešenia úloh simulačnými metódami a softvérovými nástrojmi na diskrétnu simuláciu, je vždy systémom dynamickým a teda je systémom opisujúcim proces. V […]

Read More →

Pavla Heroutová Abstrakt Tento příspěvek si klade za cíl věnovat pozornost jedné z možností praktického uchopení motivace zaměstnanců. Řízení lidských zdrojů se neobjede bez znalostí toho, co je pro zaměstnance důležité a jaké je jejich tendenční chování. Toho je možné dosáhnout zjištěním motivačního profilu pracovníků dotazníkovým šetřením. Vhodné využití těchto informací může být po firmu zásadním […]

Read More →